REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
BLABBER SCHOOL

 1. Szkoła Języków Obcych Blabberschool z siedzibą w Myślenicach przy ul. Pardyaka 3/2 jest niepubliczną instytucją świadczącą usługi polegające na nauczaniu języków obcych.
 2. Szkołę reprezentuje Właściciel – Katarzyna Ogórek, osobiście lub poprzez właściwie umocowanego pełnomocnika.
 3. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Zajęcia prowadzone są w formie grup zorganizowanych, lekcji indywidualnych oraz w formie kursów przygotowawczych do egzaminów ósmoklasisty i maturalnych.
 5. Nauka języka angielskiego w grupach zorganizowanych prowadzona jest m.in. z wykorzystaniem metody National Geographic Learning oraz z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych Słuchaczy.
 6. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły przy ul. Pardyaka 3/2 - I piętro.
 7. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Zajęcia prowadzone są w systemie dwusemestralnym: 1 semestr - jesienno-zimowy; 2 semestr wiosenno-letni.
 9. Liczba Słuchaczy w zajęciach grupowych wynosi od 5 do 8 osób.
 10. Słuchacze przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, stosownie do liczby miejsc w grupie na odpowiednim poziomie.
 11. Słuchaczem Szkoły może zostać każdy, kto po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego podpisze ze Szkołą umowę o świadczenie usługi edukacyjnej określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. W imieniu małoletnich umowę podpisuje Rodzic/Opiekun Prawny.
 12. Terminy zajęć, ich wymiar godzinowy oraz poziom nauczania określa umowa zawarta przez Słuchacza ze Szkołą.
 13. Wysokość opłat za wybrany kurs określa cennik. Forma oraz szczegółowy sposób uiszczania opłat ustalony jest w umowie łączącej Słuchacza ze Szkołą.
 14. Za dzień uiszczenia opłaty za kurs uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Szkoły lub dzień wniesienia opłaty gotówką w sekretariacie Szkoły.
 15. Słuchaczowi może zostać przyznany rabat stosownie do aktualnej oferty Szkoły obowiązującej w dacie zawierania umowy ze Szkołą. Rabaty sumują się, jednakże do wysokości nieprzekraczającej 15%.
 16. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w ilości przewidzianej dla danego rodzaju kursu i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażonych salach lekcyjnych.
 17. Nadzór organizacyjny, merytoryczny oraz metodyczny w zakresie prawidłowego prowadzenia kursów sprawuje Dyrektor Szkoły.
 18. Lektorzy realizują program kursów w sposób rzetelny i przy zachowaniu należytej staranności.
 19. Warunkiem przesunięcia zajęć grupy na inny termin jest zgoda wszystkich Słuchaczy danej grupy kursowej oraz Lektora z uwzględnieniem możliwości lokalowych Szkoły.
 20. Sprawy organizacyjne pomiędzy Szkołą a Słuchaczem realizuje się poprzez sekretariat Szkoły.
 21. Wszelkie informacje dotyczące aktualnych spraw organizacyjnych dotyczących Słuchaczy umieszczane są na stronie internetowej Szkoły www.blabberschool.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły.
 22. Słuchacz ma prawo pisemnie zgłaszać zastrzeżenia związane z pracą Szkoły, Lektorów oraz organizacją i sposobem prowadzenia kursów. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego zastrzeżenia.
 23. Rodzice/Opiekunowie Prawni małoletnich Słuchaczy mają prawo otrzymywać informacje dotyczące postępów w nauce małoletniego Słuchacza bezpośrednio od właściwego Lektora lub Dyrektora Szkoły. O ewentualnych problemach w nauce Szkoła informuje Rodzica/Opiekuna Prawnego.
 24. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Słuchaczy wyłącznie w czasie trwania zajęć w salach lekcyjnych.
 25. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Słuchaczy i pozostawione bez nadzoru.
 26. Za szkody wyrządzone z winy Słuchacza w mieniu stanowiącym własność Szkoły odpowiedzialność ponoszą Słuchacze, a w przypadku osób małoletnich ich Rodzice/Opiekunowie Prawni.
 27. Słuchacz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w wybranym kursie oraz przystępować do wszystkich testów kontrolnych. W razie niemożności przystąpienia przez Słuchacza do testu kontrolnego w ustalonym dla grupy terminie, Słuchacz ma obowiązek przystąpić do testu w terminie późniejszym ustalonym wspólnie z Lektorem lub Dyrektorem Szkoły.
 28. Szkoła systematycznie ocenia postępy Słuchaczy w nauce poprzez przeprowadzanie testów kontrolnych. W każdym semestrze przeprowadzane są 2 testy kontrolne.
 29. Warunkiem przystąpienia do testu końcowego, jest przystąpienie do wszystkich testów śródsemestralnych i semestralnych. Słuchacz może przystąpić do poprawkowego testu kończącego tylko jeden raz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od przeprowadzenia testu końcowego.
 30. Słuchaczowi kontynuującemu naukę w Szkole, kolejny poziom nauczania proponuje Szkoła uwzględniając ocenę testu końcowego oraz opinię Lektora. Ostateczną decyzję o wyborze kursu podejmuje Słuchacz, a w przypadku małoletniego Słuchacza Rodzić lub Opiekun Prawny.
 31. Na terenie Szkoły Słuchacz obowiązany jest przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności zachowywać się kulturalnie wobec innych Słuchaczy, Lektorów oraz innych pracowników Szkoły, przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dbać o wspólne dobro i własność Szkoły.
 32. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Słuchaczy, pracowników oraz ochrony mienia, na terenie Szkoły (sekretariat) i w ciągach komunikacyjnych (korytarz, klatka schodowa) wprowadza się nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

32.2     Nagrania obrazu przechowywane są wyłącznie dla celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 1-go miesiąca od dnia nagrania – w zależności od możliwości technicznych sprzętu rejestrującego, z zastrzeżeniem punktu 32.4.

32.3     Dane zapisane z monitoringu mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym organom.

32.4     W przypadku, w którym nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w punkcie 32.2 może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz używania wyrobów tytoniowych w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, zakaz spożywania alkoholu i używania innych środków odurzających.
 2. Jeżeli Słuchacz w sposób rażący i uporczywy narusza zasady niniejszego Regulaminu oraz postanowienia wiążącej go ze Szkołą umowy, Szkole po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do zaprzestania takich naruszeń, przysługuje prawo rozwiązania umowy ze Słuchaczem bez zachowania terminu wypowiedzenia. W razie zaistnienia powyższego przypadku uiszczone opłaty za kurs nie będą zwracane.
 3. W przypadku wyboru płatności w 8 równych ratach, jeżeli Słuchacz lub Rodzić/Opiekun Prawny opóźnia się z zapłatą dwóch kolejnych wymagalnych rat i na wezwanie Szkoły opłat nie ureguluje, Szkole przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu określonego w umowie.
 4. Słuchacz uczestniczący w lekcjach indywidualnych ma obowiązek poinformować Szkołę o swojej nieobecności, najpóźniej do godziny 14 dnia poprzedniego. W razie dochowania powyższego obowiązku, opłata za lekcje indywidualną nie będzie naliczana.

_____________________
Właściciel Szkoły